Velkomst

NYHEDER
Hvad sker der af nyt lige nu?

Generalforsamling
Foreningen Endelave Skole afholder generalforsamling

Lørdag den 20. April 2024 kl. 11.15 i gymnastiksalen
Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent. 
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskabsaflæggelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Godkendelse af budget.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Som medlem kan optages enhver, som har fast ejendom eller folkeregisteradresse på Endelave. Medlemskab kan opnås ved registrering ved ankomst til generalforsamlingen.

Forretningsudvalget har ønsker til ændring i Vedtægterne, og som derfor skal til behandling. Ændringerne omhandler medlemsforhold

På valg er følgende bestyrelsesmedlem :
Jacob Eskildsen

Desuden skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Nuværende er :
Suppleant til bestyrelsen : Lotte Kronborg
Revisor: Erling Sørensen
Revisorsuppleant: Frede Lassen

VELKOMMEN TIL ENDELAVE SKOLE

Velkommen til Foreningen Endelave Skoles hjemmeside.
Foreningen Endelave Skole blev oprettet den 28. april 2019 og blev sat i drift den 1. juli 2019.

Formålet med foreningen er at stå for driften og administrationen af bygningen: ”Endelave Skole” og udenomsarealer, herunder at modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover har foreningen til formål at: 
– Gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune. 
– Skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.
– Skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.